هیأت مدیره

تصویر نام و نام خانوادگی سمت رزومه
HTML5 Icon

دکتر محمد دانشی

رئیس هیئت مدیره

مهندس شعله امیری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی