طراحی چیدمان و استقرار

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

طراحی چیدمان و استقرار

طراحی مناسب دستگاهها و چیدمان و استقرارآنها ضامن حفظ کیفیت محصول، افزایش راندمان کار و کاهش ضایعات تولید و افزایش سود خالص شرکتهای تولیدی می باشد.