تحقیق و توسعه

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

تحقیق و توسعه

ادامه فعالیت شرکت های تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی در بازارهای کنونی و سود آوری آنها در نوآوری و افزایش کیفیت محصولات می باشد. که شرکت  PLK ، با ارایه خدمات مناسب جهت ایجاد بخش تحقیق و توسعه (R&D) کارآمد،  به این مهم جامه عمل می پوشاند.