ارتقاء سطح بهداشت

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

ارتقاء سطح بهداشت

در واحدهای تولیدی مواد غذایی مسئله ای که باعث کاهش احتمال بروز خطر و افزایش سطح ایمنی ماده غذایی می باشد ، افزایش سطح بهداشت عمومی واحد تولیدی و رعایت اصول GMP ( شرایط خوب ساخت ) است. که در این رابطه  میتوانید با استفاده از مشاورین شرکت PLK به نتایج شایان ذکری برسید.